Εκταφές στο δημοτικό κοιμητήριο κοινότητας Αχλάδας (Γιουρούκι) Δήμου Φλώρινας

Το Γραφείο Κοιμητηρίων του Δήμου Φλώρινας, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 02/2023 απόφαση τουΣυμβουλίου της Κοινότητας Αχλάδας
  2. την με αρ. πρωτ.17/19.09.2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αχλάδας
  3. την παρ. 5Α.6 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας

καλεί

τους συγγενείς των θανόντων – που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα – οι οποίοι είναι ενταφιασμένοι στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κοινότητας Αχλάδας (Γιουρούκι) του Δήμου Φλώρινας, όπως επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κοιμητηρίων (τηλ.:2385025790)  ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αχλάδαςμέχρι την 30η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη, προκειμένου να δηλώσουν τη βούληση τους ως προς τον προγραμματισμό εκταφής.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΦΗΣ
Αϊτας Νικόλαος 2009
Αϊτας Πασχάλης
Αϊτα Πετρούλα
Αϊτα Τραινατφυλλιά 2009
Αϊτας Μιχαήλ 1994
Γαλαβόδας Γεώργιος 1986
Γαλαβόδα Αγάπη 1991
Γκουλής Δημήτριος 1987
Γκουλής Παναγιώτης
Γκουλή Θεοπίστη
Δημόπουλος Βασίλειος 1999
Δημόπουλος Θεόδωρος 1999
Δημόπουλος Γεώργιος 1999
Δημοπούλου Ευδοκία 2014
Δημοπούλου Θεοπίστη
Δημόπουλος Ιωάννης 1988
Κληντσάρης Παντελής 2013
Κληντσάρης Σταύρος 1985
Κληντσάρη Μαρία 1990
Κληντσάρη Ελένη 1995
Κληντσάρης Ιωάννης
Κούλη Πετρούλα 1985
Μακρής Σταύρος 2002
Μαρκόπουλος Ασπάσης 1970
Μαρκοπούλου Φανή 1978
Μαρκοπούλου Αγάπη 1988
Μαρκόπουλος Λάζαρος 2009
Μαρκόπουλος Νικόλαος 2013
Μιχαηλίδης Νικόλαος 2013
Μιχαηλίδου Παρασκευή
Μιχαηλίδου Στογιάννα 1977
Μιχαηλίδης Βασίλειος 1976
Μιχαηλίδου Μαρία
Μιχαηλίδου Ράδα
Μιχαηλίδου Τριανταφυλλιά
Μιχαηλίδου Λαζόρκα (Όλγα)
Μιχαηλίδης Ιωάννης
Μπάτκου Θεοδώρα
Μπάτκος Τρύφων 1975
Μπάτκος Ιωάννης
Μπάτκου Σωτηρία
Μπουκοβίτης Νικόλαος 1965
Μπουκοβίτη Μαρία 2011
Νικολόπουλος Θεόδωρος 1994
Νικολοπούλου Ελένη 1996
Νικολόπουλος Αθανάσιος 1994
Πεχλιβανίδης Γεώργιος 2005
Τσοτσούλης Ιωάννης
Τσουτσούλη Σοφία
Τσουτσούλη Βασιλική
Φιλιππίδης Θεοχάρης
Φιλιππίδου Σοφία 2001
Φιλιππίδης Γεώργιος 2010
Φιλιππίδης Ιορδάνης 1989
Φιλιππίδου Αγάπη 2003

Η υπηρεσία εξαντλεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών (γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του δημοτικού καταστήματος Αχλάδας, τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου, δημοσίευση δελτίου τύπου στα τοπικά ΜΜΕ).

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφ’ όσον δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκ μέρους  των συγγενών των θανόντων, θα κινηθεί διαδικασία αυτεπάγγελτης εκταφής, σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 79/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, ΑΔΑ:ΨΘ5ΤΩΗΙ-ΘΡ8). 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ