Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018), στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 26 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, σε ειδική κατεπείγουσα συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. «Ενημέρωση-συζήτηση για τις εξελίξεις στο προσφυγικό-μεταναστευτικό»

Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας.

 

Ο λόγος του κατεπείγοντος έγκειται σε τηλεφωνικές οχλήσεις του ΔΟΜ προς το Δήμαρχο Φλώρινας για το προσφυγικό-μεταναστευτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ