Εγγραφή επιχειρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον ν. 4496/2017 ότι θα πρέπει να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.).

Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο ‘’Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης’’. ‘’Οι παραγωγοί οι οποίοι: αα/συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ/ εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην Ελληνική αγορά, β/ οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ/ οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως ορίζονται στη κοινή υπουργική απόφαση του αρθ. 17 παραγρ. 1’’.

Αναλυτικότερη ενημέρωση είναι διαθέσιμη στα γραφεία του Επιμελητήριου (έγγραφο Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ.) για κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Φλώρινα, 02/08/2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ