Δραστηριοποίηση 50% παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας το Σάββατο 8-5-2021

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Την Αριθμ. Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.27683/29.4.2021
  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ Β 1814/29.4.2021)
 6. Το με αριθμό πρωτ. 52860/15-04-2021 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. περί διακίνησης και εμπορίας αυγών.
 7. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή των παραγωγών που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην λαϊκή αγορά παραγωγών του Σαββάτου για την 08-05-2021.
 2. Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των σκέπαστρων και επί του πεζοδρόμου της Αμύντα με την υποχρέωση τήρησης απόστασης πέντε -5- μέτρων μεταξύ των πάγκων και με το ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 3. Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στη λαϊκή αγορά ημέρας Σαββάτου του Δήμου Φλώρινας.
 4. Την απαγόρευση διακίνησης και εμπορίας αυγών χωρίς σχετική Άδεια σύμφωνα με το αριθμό πρωτ. 52860/15-04-2021 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. περί διακίνησης και εμπορίας αυγών

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές  για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -5- Κ.Υ.Α.

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  
3 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8/5/2021
4 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8/5/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8/5/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 8/5/2021
8 ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ) 8/5/2021
9 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
10 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8/5/2021
12 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  
13 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
14 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ  
15 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
16 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ  
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA 8/5/2021
18 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 8/5/2021
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
20 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 8/5/2021
21 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
22 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 8/5/2021
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ  
24 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8/5/2021
25 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8/5/2021
26 ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) 8/5/2021
27 ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 8/5/2021
28 ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ)  
29 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
30 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8/5/2021
31 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8/5/2021
32 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
34 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ  
35 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8/5/2021
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8/5/2021
37 ΠΕΤΣΟΪ ΕΙΡΗΝΗ  
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ 8/5/2021
39 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8/5/2021
40 ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)  
41 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8/5/2021
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8/5/2021
44 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8/5/2021
45 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
46 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
47 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 8/5/2021
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 8/5/2021
49 (ΚΕΝΟ)ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
50 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 8/5/2021
51 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ