Δραστηριοποίηση των πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου

Δραστηριοποίηση των πωλητών (παραγωγών – επαγγελματιών διατροφικών – βιομηχανικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου 

Έχοντας υπ’ όψη :

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010), « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
 • Τις διατάξεις : α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα » ( Α΄ 90 ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 ( Α΄ 104 ), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Κατεπείγουσα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού » ( Α΄ 42 ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 ( Α΄ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Κατεπείγουσα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 » ( Α΄ 64 ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 ( Α΄ 76 ).
 • Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) : « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις ».
 • Την αριθμ. 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».
 • Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 ( δηλ. από 03.04.2020 ), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από την λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 ( Α΄171 ). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ημέρα και τις ίδιες ώρες. ( παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 ).
 • Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 ( Α΄ 76 ), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι ( 6 ) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν. 4728/2020 ( ημερ. Έναρξης ισχύως 29.09.2020 σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 Ν. 4728/2020 ).
 • Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 10499/28-01-2021 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 ( Α΄ 171 ) στον Δήμο Αμυνταίου.
 • Τις με αριθμό 13 / 2021, 34 / 2021, 66 / 2021 & 82 / 2021 Αποφάσεις του Δημοτικού Σ/λίου Αμυνταίου.
 • Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 35169/2021 ( Φ.Ε.Κ. 2366 τεύχος Β΄ / 05.06.2021 ) « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 07.06.2021 και ώρα 06:00 έως και την Δευτέρα 14.02021 και ώρα 06:00 ».
 • Την υπ΄ αριθμ. 783/38/12-01-2021 ΑΔΑ: ΨΘ08ΩΨΛ-ΞΥΟ Απόφαση Δημάρχου : « Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ».
 • Την από 28-01-2021 κλήρωση για την τοποθέτηση των επαγγελματιών βιομηχανικών προϊόντων παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων για την τοποθέτηση των πωλητών επί της παράλληλης λαϊκής αγοράς στην οδό Τρύφωνα Χατζή.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Την συμμετοχή των δραστηριοποιούμενων πωλητών την 14.06.2021 ημέρα Δευτέρα στην λαϊκή αγορά του Δήμου Αμυνταίου, ως ακολούθως :
 • Την συμμετοχή στην λαϊκή αγορά του συνόλου των πωλητών παραγωγών και επαγγελματιών διατροφικών προϊόντων στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά επί της Πλατείας Γεωργίου Μόδη που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.
 • Την συμμετοχή στην λαϊκή αγορά του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων που θα δραστηριοποιούνται στην λειτουργία της παράλληλης λαϊκής επί της οδού Τρύφωνα Χατζή.
 1. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε ( 5 ) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα και οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις θέσεις στην επισυναπτόμενη κατάσταση για τη λαϊκή αγορά επί της Πλατείας Γεωργίου Μόδη και της παράλληλης λαϊκής επί της οδού Τρύφωνα Χατζή της Δευτέρας του Δήμου Αμυνταίου.

 

 1. Υπενθυμίζεται την υποχρεωτική μάσκα και γαντιών για όλους ( πωλητές / καταναλωτές / κοινό ), την χρησιμοποίηση σκεύους με αντισηπτικό, να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και την τήρηση της απόστασης ( 1,5 ) μέτρου μεταξύ των ατόμων όπως και την διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε ( 5 ) ατόμων.
 2. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση από όλους τους εμπλεκόμενους, όλων των παραπάνω οδηγιών της Πολιτικής προστασίας.
 3. Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.
 4. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την λαϊκή και ανάλογα με την διάθεση των πωλητών.

                                  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ  ( ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΔΗ )

Α/Α     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                               Θ Ε Σ Η

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ                           12
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΑΝΗΣ 88 / 89
 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 104 / 109
 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ        110 / 115
 5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΙΟΣ 112 / 113
 6. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΚΤΣΗΣ        122 / 123
 7. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 146 / 147
 8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ 103Α
 9. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ   4
 10. ΣΥΜΕΩΝ ΣΤΟΓΙΑΝΗΣ  1 /2
 11. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΙΑΝΗΣ                                9
 12. ΗΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 106 / 107
 13. ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ                      218
 14. ΑΡΧΟΝΤΑ ΜΑΝΤΣΗ 118 / 119
 15. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ                      125
 16. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ 163 / 164
 17. ΠΑΝΔΩΡΑ ΣΟΛΑΚΗ Δ΄
 18. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ      ΣΤ ΄

                            Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Ι  ( ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΔΗ )

 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΚΑΣ 52Α
 2. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ          52
 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ           55Α
 4. ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ      143
 5. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ 58
 6. ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ       96 / 97
 7. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΤΣΑΡΑ             94 / 95
 8. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ 86
 9. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 84
 10. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΩΤΣΟΥ   227
 11. ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 222
 12. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΡΑΣΚΑΚΗΣ      17
 13. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ 19
 14. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΤΡΑΤΖΑ           125Α
 15. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΙΤΟΣ          24
 16. ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ            26
 17. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΑΛΕΛΗΣ           30 / 31
 18. ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΠΗ 224
 19. LIA KALAITZIDIS                              226
 20. ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΓΙΟΛΑΝ      23 /  121
 21. ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΩΣΚΟΥ         161
 22. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΙΝΟΥ             72
 23. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΤΚΑΣ                          211
 24. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ      172Α
 25. ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3Α
 26. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 151
 27. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 150Α
 28. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ     54
 29. ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ          60
 30. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 247Α
 31. ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ 128Α
 32. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 64
 33. ΑΝΝΑ ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ               74
 34. ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ   141
 35. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ            4Α
 36. ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ                     78
 37. ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΣΗΣ 80
 38. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ                   92
 39. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΑΖΙΔΗΣ  44 / 51
 40. ΚΩΝΑΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 46 / 47
 41. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΟΣ 151Α
 42. ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ        214 / 215
 43. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ             208
 44. ΦΑΝΗ ΚΩΤΣΟΥ          212
 45. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΟΥ          2Α
 46. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Β΄
 47. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ        Ζ΄
 48. ΤΡΥΦΩΝ ΣΗΜΑΔΗΣ                                Θ΄
 49. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣ Θ1
 50. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΜΑΛΙΚΛΗΣ Θ2
 51. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ Θ3
 52. ΙΩΑΚΕΙΜ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θ4
 53. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ Θ5

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΛΑΪΚΗ ( ΟΔΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑ ΧΑΤΖΗ )

Α / Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                     Θ Ε Σ Η

 1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ      43
 2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ             19
 3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                    28
 4. ΔΑΝΑΗ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ 20
 5. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ           41
 6. ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ           42
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΟΣ          30
 8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ             1
 9. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΣΙΟΥ – ΚΑΖΑΚΟΥ         24
 10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΑΣ         3
 11. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΕΑΝΙΔΗΣ                   21
 12. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΑΪΛΙΔΗΣ           38
 13. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΕΣΙΟΥ          10
 14. ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΙΤΗ             2
 15. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΡΙΝΤΣΗΣ        37
 16. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ          39
 17. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ          40
 18. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΚΗΣ          5
 19. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ       32
 20. ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ    44
 21. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΥΛΑΣ      29
 22. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΗΠΤΕΡΙΔΟΥ          16
 23. ΑΡΜΕΝΙΟΣ ΞΗΠΤΕΡΙΔΗΣ          17
 24. ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΑΛΛΙΟΤΖΗ          18
 25. ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΙΑΚΑ            26
 26. ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ          36
 27. ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΡΗΓΑ        11
 28. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΓΚΟΣ          9
 • ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ 31
 • ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΛΑΣ 34
 • ΛΙΑΝΑ ΑΥΓΙΤΟΒΑ 27
 • ΒΙΤΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 12
 1. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 25
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΡΠΚΟΣ 4
 3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΗΡΕΪΔΗΣ 7
 4. ΜΑΡΙΑ ΔΩΡΙΚΙΔΟΥ 15
 5. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 22
 6. ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΥ 8
 7. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 14
 8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ 13
 9. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΓΙΟΥΔΗ 33
 10. ΜΙΧΑΗΛ ΡΕΠΑΣ 6
 11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ 35

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ