Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών και διατροφικών – χαρτικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 02-12-2020

Έχοντας υπ’ όψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

2.   Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

3.   Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

4.   Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.

 1. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 2. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
 3. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 4. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
 5. Την Αριθμ. Δ1 α/Γ Π. οικ.: 76629 ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020. ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ.Κώτα_Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 02/12/2020.

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης . για την Τετάρτη 02/12/2020.
 2. Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
 3. Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας.

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου.

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

 

Λ. ΜΟΔΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 02/12/2020

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α10 2/12/2020
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ      
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      
9 ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)      
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Δ45 2/12/2020
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ      
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   Α31 2/12/2020
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   Α45 2/12/2020
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ   Δ44 2/12/2020
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA      
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ      
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ      
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α33 2/12/2020
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ      
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   Δ21 2/12/2020
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ      
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ      
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ      
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Δ52 2/12/2020
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
28 ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)      
29 ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)      
30 ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ)   Α22 2/12/2020
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ      
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Δ6 2/12/2020
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Δ9 2/12/2020
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ      
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ      
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ      
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ      
41 ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)   Δ29 2/12/2020
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Γ14 2/12/2020
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υ.Δ    
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   Α29 2/12/2020
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   Δ19 2/12/2020
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Δ53 2/12/2020
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α25 2/12/2020
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δ1 2/12/2020
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Υ.Δ.    
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   Δ56 2/12/2020
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ   Δ16 2/12/2020
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ      
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ      
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ   Α42 2/12/2020
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Δ    
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Γ21 2/12/2020
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υ.Δ    
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ      
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   Α38 2/12/2020
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Γ17 2/12/2020
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ   Δ11 2/12/2020
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   Δ36 2/12/2020
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Υ.Δ    
68 ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ      
69 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
70 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Α35 2/12/2020
71 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ   Α16 2/12/2020
72 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ   Α27 2/12/2020
73 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      
74 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   B2 2/12/2020
75 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Υ.Δ. Γ18 2/12/2020

 

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 02/12/2020

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   Β6 2/12/2020
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Β5 2/12/2020
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α41 2/12/2020
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α37 2/12/2020
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Β13 2/12/2020
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   Β4 2/12/2020
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   Β26 2/12/2020
9 ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)   Β14 2/12/2020
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Β25 2/12/2020
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ   Β17 2/12/2020
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Β33 2/12/2020
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ      
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ      
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ      
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA   Α43 2/12/2020
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ   Β16 2/12/2020
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   Β21 2/12/2020
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   Α25 2/12/2020
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ      
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ   Α31 2/12/2020
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   Β2 2/12/2020
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   Β18 2/12/2020
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α40 2/12/2020
28 ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)   Α36 2/12/2020
29 ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)   Β31 2/12/2020
30 ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ)      
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   Α42 2/12/2020
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Β7 2/12/2020
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Β28 2/12/2020
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   Α30 2/12/2020
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Β23 2/12/2020
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ   Α44 2/12/2020
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ   Β9 2/12/2020
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   Β12 2/12/2020
41 ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)     2/12/2020
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υ.Δ Β32 2/12/2020
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Α38 2/12/2020
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ Υ.Δ. A24 2/12/2020
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Α27 2/12/2020
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ      
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   A33 2/12/2020
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   Β20 2/12/2020
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Υ.Δ. A45 2/12/2020
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ   Β3 2/12/2020
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ      
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Δ Β24 2/12/2020
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υ.Δ B1 2/12/2020
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   Β8 2/12/2020
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ      
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Υ.Δ Β29 2/12/2020
68 ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   A26 2/12/2020
69 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Α34 2/12/2020
70 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
71 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ      
72 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ      
73 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   Β11 2/12/2020
74 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ      
75 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Υ.Δ.    

 

Λ. ΜΟΔΗ

ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 02/12/2020

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ    
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Ε34 2/12/2020
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ   Α46 2/12/2020
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
7 STOJANOVSKA FANCHE   Ε40 2/12/2020
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ   Ε26 2/12/2020
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Ε37 2/12/2020
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Ε23 2/12/2020
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α41 2/12/2020
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΔ    
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Ε31 2/12/2020
17 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ   Γ10 2/12/2020
18 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
19 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   Ε29 2/12/2020
20 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      
21 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
22 ΚΑΛΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ      

 

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 02/12/2020

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ Α29 2/12/2020
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ      
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Β22 2/12/2020
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Β30 2/12/2020
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α35 2/12/2020
7 STOJANOVSKA FANCHE      
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ      
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α32 2/12/2020
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Α39 2/12/2020
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Β19 2/12/2020
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔ Α46 2/12/2020
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
17 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ      
18 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Β10 2/12/2020
19 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ      
20 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   Β15 2/12/2020
21 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α28 2/12/2020
22 ΚΑΛΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ   Β27 2/12/2020

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ