Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς του δήμου Φλώρινας

Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών και διατροφικών – χαρτικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς του δήμου Φλώρινας για την Τρίτη 05-01-2021

 

Έχοντας υπ’ όψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

2.   Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

3.   Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

4.   Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.

 1. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 2. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
 3. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 4. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
 5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 – ΦΕΚ 5486/Β/12-12-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 5486/Β/12-12-2020)
 6. Την με αριθμό 32/2020 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017
 7. Τη με αριθμό 1258/2020 Απόφασή μας περί μεταφοράς ημέρας διενέργειας λαϊκής αγοράς Φλώρινας λόγω Αργίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τρίτη 05/01/2021.
 2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης . για την Τρίτη 05/01/2021.
 3. Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
 4. Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας.

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   Α46 5/1/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α31 5/1/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δ1 5/1/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Γ11 5/1/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α29 5/1/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   Γ14 5/1/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   Γ18 5/1/2021
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ   Δ45 5/1/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δ52 5/1/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ   Δ36 5/1/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Δ37 5/1/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ      
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ      
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ      
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA   Γ21 5/1/2021
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ   Β2 5/1/2021
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   Α35 5/1/2021
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Y.Δ E26 5/1/2021
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ      
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ   Δ56 5/1/2021
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   Δ19 5/1/2021
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   Δ21 5/1/2021
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Δ44 5/1/2021
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ   B30 5/1/2021
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α16 5/1/2021
30 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   Α45 5/1/2021
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α42 5/1/2021
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Δ29 5/1/2021
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   Δ6 5/1/2021
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Β34 5/1/2021
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ   Α10 5/1/2021
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ   Δ9 5/1/2021
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   Γ10 5/1/2021
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υ.Δ    
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Γ17 5/1/2021
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Υ.Δ    
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ.Δ    
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ   Β1 5/1/2021
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Δ11 5/1/2021
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ      
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δ16 5/1/2021
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   Α38 5/1/2021
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α27 5/1/2021
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ   A40 5/1/2021
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ      
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Δ    
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υ.Δ    
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   Δ53 5/1/2021
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ.Δ    
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ      
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υ.Δ    
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Υ.Δ    
68 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Δ28 5/1/2021
69 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
70 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ      
71 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ      
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ      
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ      

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ-ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ    
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ Υ.Δ.    
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Ε23 5/1/2021
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α25 5/1/2021
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Ε29 5/1/2021
7 STOJANOVSKA FANCHE      
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ      
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α19 5/1/2021
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Ε37 5/1/2021
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Ε31 5/1/2021
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔ    
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
17 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ      
18 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Ε40 5/1/2021
19 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ      
20 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   Α22 5/1/2021
21 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Ε34 5/1/2021
22 ΚΑΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ   Α33 5/1/2021

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Β20 5/1/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ      
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ      
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Α32 5/1/2021
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ      
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   Β19 5/1/2021
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   Β18 5/1/2021
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ   Β27 5/1/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA      
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ      
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ      
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α37 5/1/2021
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Υ.Δ.    
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   Α30 5/1/2021
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ      
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ      
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ      
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Β1 5/1/2021
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ      
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
30 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   Α36 5/1/2021
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ      
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Α39 5/1/2021
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Β11 5/1/2021
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ      
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ      
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ      
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ      
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   Β34 5/1/2021
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Β25 5/1/2021
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υ.Δ Β32 5/1/2021
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   Α34 5/1/2021
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Υ.Δ Β15 5/1/2021
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Β2 5/1/2021
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ.Δ Β5 5/1/2021
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Β28 5/1/2021
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ      
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   Α33 5/1/2021
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ   Β23 5/1/2021
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ      
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ      
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ   Β9 5/1/2021
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Δ Β24 5/1/2021
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   B30 5/1/2021
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υ.Δ Α45 5/1/2021
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ      
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   Β4 5/1/2021
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ.Δ Β7 5/1/2021
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ   Β13 5/1/2021
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υ.Δ Β12 5/1/2021
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Υ.Δ Β29 5/1/2021
68 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
69 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Β3 5/1/2021
70 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ   Β17 5/1/2021
71 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ Υ.Δ. Β8 5/1/2021
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   Α40 5/1/2021
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   Α41 5/1/2021

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ Α29 5/1/2021
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Β26 5/1/2021
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ Υ.Δ. Β21 5/1/2021
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
7 STOJANOVSKA FANCHE   Β16 5/1/2021
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ   Β22 5/1/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Β10 5/1/2021
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Α31 5/1/2021
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α38 5/1/2021
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔ Α46 5/1/2021
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Β33 5/1/2021
17 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ   Α40 5/1/2021
18 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
19 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   Α35 5/1/2021
20 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      
21 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
22 ΚΑΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ      
23 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   Β14 5/1/2021

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ