Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 16/03/2022

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 6. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 7. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
 8. Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ 1099/11-03-2022 τεύχος β΄)
 9. Την με αριθμό Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 36/2022 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 10. Την ανάγκη καταμερισμού των καταναλωτών σε δύο λαϊκές προκειμένης της αποφυγής συγχρωτισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ.Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 16/03/2022
 2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 16/03/2022.
 3. Τη συμμετοχή του 50% των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη και 50% επί της Λ. Μόδη στις θέσεις που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 06/08/2021 παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου των για την Τετάρτη 16/03/2022.
 4. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων)της λαϊκής αγοράς στρ/δουΤάγαρη, θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που κατείχαν αρχόμενων σε συνέχεια από τα βιομηχανικά προϊόντα και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
 5. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) της λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη , θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων και με τη σειρά που κατείχαν επί των οδών Σκέπαστρα Δημοτικής αγοράς, Αμύντα, Ταγμ. Σωτηρίου, Λ. Μόδη και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
 6. Οι πωλητές (παραγωγοί-έμποροι, διατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να κάνουν χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη στην ιστοσελίδα:www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-thspandhmias-covid-19): β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων ένα -1- μέτρο με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό. (αλκοολούχο διάλυμα περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών).
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα τους και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο -2- φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊούcovit -19 (RAPIDTEST), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001 (Α΄70) ή σε ιδιωτικές κλινικές, ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις της αναφερόμενης σχετικής -8- Κ.Υ.Α. 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 16/3/2022
2 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
3 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
4 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
5 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
6 ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
7 ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
8 ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16/3/2022
9 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16/3/2022
10 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  
11 ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 16/3/2022
12 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ  
13 ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16/3/2022
14 ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ  
15 ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 16/3/2022
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
17 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
18 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ 16/3/2022
19 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 16/3/2022
20 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 16/3/2022
21 ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
22 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/3/2022
23 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
24 ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/3/2022
25 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16/3/2022
26 ΤΕNEΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
27 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
28 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/3/2022
29 ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ 16/3/2022
30 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 16/3/2022
31 ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
32 ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  
2 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16/3/2022
3 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/3/2022
4 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16/3/2022
5 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16/3/2022
6 ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16/3/2022
7 ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16/3/2022
8 ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
9 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
10 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 16/3/2022
11 ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  
12 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 16/3/2022
13 ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
14 ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ 16/3/2022
15 ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ  
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16/3/2022
17 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 16/3/2022
18 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ  
19 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
20 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ  
21 ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16/3/2022
22 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16/3/2022
24 ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
25 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
26 ΤΕNEΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3/2022
27 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16/3/2022
28 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
29 ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ  
30 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
31 ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 16/3/2022
32 ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16/3/2022

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   16/3/2022
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ    
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   16/3/2022
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ    
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   16/3/2022
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ    
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   16/3/2022
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   16/3/2022
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ   16/3/2022
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA    
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   16/3/2022
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   16/3/2022
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ   16/3/2022
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ    
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   16/3/2022
28 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ    
29 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
30 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
31 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   16/3/2022
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   16/3/2022
33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ    
34 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
35 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ    
36 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ    
37 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ    
38 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   16/3/2022
39 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   16/3/2022
40 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   16/3/2022
41 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   16/3/2022
42 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   16/3/2022
43 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   16/3/2022
44 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   16/3/2022
45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   16/3/2022
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ    
47 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   16/3/2022
48 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
49 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
50 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    
51 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
52 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ    
53 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΔ  
54 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   16/3/2022
55 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   16/3/2022
56 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   16/3/2022
57 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    
58 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   16/3/2022
59 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   16/3/2022
60 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ   16/3/2022
61 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   16/3/2022
62 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ   16/3/2022
63 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
64 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   16/3/2022
65 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ   16/3/2022
66 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ   16/3/2022
67 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   16/3/2022
68 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   16/3/2022
69 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   16/3/2022
70 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ    
71 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    
72 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
73 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ   16/3/2022
74 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ   16/3/2022
75 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ    
76 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ    
77 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   16/3/2022
78 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   16/3/2022
79 ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ    
80 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
81 SNALLA OLIMBI   16/3/2022
82 ΒΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    
83 ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ    
84 ΔΟΥΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   16/3/2022

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   16/3/2022
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   16/3/2022
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   16/3/2022
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   16/3/2022
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   16/3/2022
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   16/3/2022
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ   16/3/2022
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   16/3/2022
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ   16/3/2022
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   16/3/2022
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ    
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ    
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ    
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA   16/3/2022
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   16/3/2022
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   16/3/2022
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ    
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ    
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   16/3/2022
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   16/3/2022
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   16/3/2022
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   16/3/2022
27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
28 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   16/3/2022
29 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   16/3/2022
30 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   16/3/2022
31 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   16/3/2022
34 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   16/3/2022
35 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ   16/3/2022
36 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ    
37 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ    
38 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    
39 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
40 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    
41 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
42 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
43 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
44 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ   16/3/2022
47 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
48 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
49 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
50 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    
51 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
52 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ    
53 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΔ 16/3/2022
54 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΔ  
55 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
56 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
57 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   16/3/2022
58 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ    
59 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
60 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ    
61 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
62 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Y.Δ.  
63 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   16/3/2022
64 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
65 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ    
66 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ    
67 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
68 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ    
69 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ    
70 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ   16/3/2022
71 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ   16/3/2022
72 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   16/3/2022
73 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ   16/3/2022
74 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ   16/3/2022
75 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ   16/3/2022
76 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   16/3/2022
77 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
78 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ    
79 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   16/3/2022
80 ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ   16/3/2022
81 ΒΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   16/3/2022
82 SNALLA OLIMBI    
83 ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙA   16/3/2022
84 ΔΟΥΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   16/3/2022
2 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ   16/3/2022
3 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
4 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
5 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 STOJANOVSKA FANCHE   16/3/2022
7 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ   16/3/2022
8 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   16/3/2022
9 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   16/3/2022
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
12 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
13 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   16/3/2022
14 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
15 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΔ 16/3/2022
16 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    

ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
2 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ    
3 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   16/3/2022
4 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   16/3/2022
5 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   16/3/2022
6 STOJANOVSKA FANCHE    
7 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ    
8 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
9 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   16/3/2022
11 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   16/3/2022
12 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   16/3/2022
13 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
14 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   16/3/2022
15 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΔ  
16 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   16/3/2022

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ