Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 19-05-2021

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020 σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
 7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
 9. Την Αριθμ. Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-05-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ Β’ 1944/13-05-2021)
 10. Την με αριθμό Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 19/05/2021.
 2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 19/05/2021.
 3. Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς.
 4. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .
 5. Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α10 19/5/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ    
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ7 19/5/2021
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Β4 19/5/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ45 19/5/2021
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ    
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α31 19/5/2021
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Α45 19/5/2021
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Δ44 19/5/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA    
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α33 19/5/2021
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Δ21 19/5/2021
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ    
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ    
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ52 19/5/2021
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ    
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ11 19/5/2021
29 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α22 19/5/2021
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ    
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ6 19/5/2021
34 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ9 19/5/2021
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ    
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
37 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ    
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ    
39 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ5 19/5/2021
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ29 19/5/2021
41 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ14 19/5/2021
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ37 19/5/2021
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B29 19/5/2021
44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α29 19/5/2021
45 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Δ19 19/5/2021
46 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ53 19/5/2021
47 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α25 19/5/2021
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ1 19/5/2021
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ    
50 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ56 19/5/2021
51 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
52 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ Δ16 19/5/2021
53 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
54 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    
55 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
56 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ    
57 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Α42 19/5/2021
58 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
59 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ21 19/5/2021
60 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
61 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    
62 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α38 19/5/2021
63 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ17 19/5/2021
64 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Δ11 19/5/2021
65 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ36 19/5/2021
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ    
67 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
68 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α35 19/5/2021
69 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Α16 19/5/2021
70 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ Α27 19/5/2021
71 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ B26 19/5/2021
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ    
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ18 19/5/2021
74 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ    
75 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    
76 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ    
77 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Δ28 19/5/2021
78 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Β2 19/5/2021
79 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α19 19/5/2021
80 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   Α25 19/5/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   A18 19/5/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α27 19/5/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α11 19/5/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α17 19/5/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   Α34 19/5/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ      
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α39 19/5/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ   Α41 19/5/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Α9 19/5/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ      
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ      
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ      
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA   Α7 19/5/2021
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   Α37 19/5/2021
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   Α22 19/5/2021
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ      
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ   Α46 19/5/2021
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   Α40 19/5/2021
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   A16 19/5/2021
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α5 19/5/2021
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ   Α24 19/5/2021
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
29 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   Α14 19/5/2021
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α8 19/5/2021
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Α21 19/5/2021
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
34 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   Α23 19/5/2021
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Α43 19/5/2021
37 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ   Α30 19/5/2021
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ   Α36 19/5/2021
39 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ      
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      
41 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ      
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      
45 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
46 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
47 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ   A2 19/5/2021
50 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      
51 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Α3 19/5/2021
52 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ      
53 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α29 19/5/2021
54 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   Α4 19/5/2021
55 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α31 19/5/2021
56 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ   Α12 19/5/2021
57 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ      
58 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Α6 19/5/2021
59 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
60 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Α13 19/5/2021
61 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   Α44 19/5/2021
62 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      
63 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
64 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ      
65 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ   Α15 19/5/2021
67 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Α35 19/5/2021
68 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
69 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ      
70 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ      
71 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   A1 19/5/2021
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ      
74 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ τοποθέτηση από την επόπτρια 19/5/2021
75 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ τοποθέτηση από την επόπτρια 19/5/2021
76 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ τοποθέτηση από την επόπτρια 19/5/2021
77 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ    
78 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ    
79 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ    
80 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τοποθέτηση από την επόπτρια 19/5/2021

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ    
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Ε34 19/5/2021
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ   Α46 19/5/2021
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
7 STOJANOVSKA FANCHE   Ε40 19/5/2021
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ   Ε26 19/5/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Ε37 19/5/2021
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Ε23 19/5/2021
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   E31 19/5/2021
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   A36 19/5/2021
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
16 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
17 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   B32 19/5/2021
18 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   Γ11 19/5/2021
19 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ Α26 19/5/2021
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ      
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Α28 19/5/2021
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α20 19/5/2021
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α42 19/5/2021
7 STOJANOVSKA FANCHE      
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ      
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α38 19/5/2021
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
13 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   A45 19/5/2021
14 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Α32 19/5/2021
15 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
16 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Α19 19/5/2021
17 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ      
18 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      
19 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α10 19/5/2021

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ