Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 12/5/2021

 Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020 σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
 7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
 9. Την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ 1872/8-5-2021 τεύχος Β΄)
 10. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 11. Την από 18/01/2021 κλήρωση για την τοποθέτηση των παραγωγών και πωλητών διατροφικών προϊόντων παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων για την τοποθέτηση των πωλητών επί της παράλληλης λαϊκής αγοράς Στρ. Τάγαρη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 12/05/2021.
 2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 12/05/2021.
 3. Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς.
 4. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .
 5. Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   Α46 12/5/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α31 12/5/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δ1 12/5/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Γ11 12/5/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α29 12/5/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   Γ14 12/5/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ   Δ45 12/5/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δ52 12/5/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ   Δ36 12/5/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Δ37 12/5/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ      
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ      
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ      
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA   Γ21 12/5/2021
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   Α35 12/5/2021
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   E26 12/5/2021
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ      
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ   Δ56 12/5/2021
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   Δ19 12/5/2021
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   Δ21 12/5/2021
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Δ44 12/5/2021
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ   B30 12/5/2021
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α16 12/5/2021
29 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   Α45 12/5/2021
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α42 12/5/2021
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Δ29 12/5/2021
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
34 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   Δ6 12/5/2021
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Β34 12/5/2021
37 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ   Α10 12/5/2021
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ   Δ9 12/5/2021
39 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   Γ10 12/5/2021
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      
41 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ      
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Γ17 12/5/2021
44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      
45 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
46 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
47 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ   Β1 12/5/2021
50 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      
51 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Δ11 12/5/2021
52 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ      
53 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δ16 12/5/2021
54 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   Α38 12/5/2021
55 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α27 12/5/2021
56 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ   A40 12/5/2021
57 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ      
58 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
59 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
60 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      
61 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   Δ53 12/5/2021
62 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      
63 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
64 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ      
65 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ      
67 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Δ28 12/5/2021
68 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
69 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ      
70 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ      
71 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ      
72 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ      
73 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 12/5/2021
74 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 12/5/2021
75 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 12/5/2021
76 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ      
77 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ      
78 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 12/5/2021
79 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ      

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   A34 12/5/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ      
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   A23 12/5/2021
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ      
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   A36 12/5/2021
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ      
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   A25 12/5/2021
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   A38 12/5/2021
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ   A29 12/5/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA      
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ      
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   A31 12/5/2021
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ      
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   A13 12/5/2021
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ      
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ      
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ      
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   A4 12/5/2021
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ      
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
29 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   A43 12/5/2021
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ      
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   A46 12/5/2021
34 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   A45 12/5/2021
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ      
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
37 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ      
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ      
39 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ      
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   A42 12/5/2021
41 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   A15 12/5/2021
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   A14 12/5/2021
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   A44 12/5/2021
45 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   A37 12/5/2021
46 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   A8 12/5/2021
47 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   A17 12/5/2021
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   A32 12/5/2021
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ      
50 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   A33 12/5/2021
51 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
52 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ   A11 12/5/2021
53 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
54 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ      
55 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
56 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ      
57 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ   A40 12/5/2021
58 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   A21 12/5/2021
59 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   A6 12/5/2021
60 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   A12 12/5/2021
61 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ      
62 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   A30 12/5/2021
63 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   A35 12/5/2021
64 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ   A18 12/5/2021
65 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   A20 12/5/2021
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ   A1 12/5/2021
67 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
68 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   A41 12/5/2021
69 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ   A26 12/5/2021
70 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ   A39 12/5/2021
71 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   A24 12/5/2021
72 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   A27 12/5/2021
73 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ      
74 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ      
75 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
76 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 12/5/2021
77 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ   12/5/2021
78 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ      
79 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ   12/5/2021

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ    
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ      
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Ε23 12/5/2021
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α25 12/5/2021
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Ε29 12/5/2021
7 STOJANOVSKA FANCHE      
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ      
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α19 12/5/2021
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Ε37 12/5/2021
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Ε31 12/5/2021
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   A33 12/5/2021
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔ    
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
17 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ      
18 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Ε40 12/5/2021
19 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   B322 12/5/2021
20 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   Α22 12/5/2021
21 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Ε34 12/5/2021

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A7 12/5/2021
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ A19 12/5/2021
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ A22 12/5/2021
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
7 STOJANOVSKA FANCHE A10 12/5/2021
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ A16 12/5/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A28 12/5/2021
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A9 12/5/2021
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α5 12/5/2021
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
17 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ    
18 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
19 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    
20 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
21 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ