Δραστηριοποίηση παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας το Σάββατο 21-08-2021

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/Γ.Π.οικ.50907-13/8/2021ΦΕΚ 3793/Β/13-8-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.
 6. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 7. Το με αριθ. Πρωτ. 13538/17-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί σύμφωνης γνώμης για την επέκταση της λαϊκής αγοράς ημέρας Σαββάτου επί του πλακόστρωτουτης Δημοτικής αγοράς, της οδού Αμύντα με την προϋπόθεση να παραμείνειελεύθερη η ζώνη όδευσης πεζών πλάτους 1,50 μ. κατά μήκος του πεζοδρομίου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) και να τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις περί κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας των λαϊκών αγορών όπως ισχύουν κάθε φορά. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεταιελεύθερο ύψος όδευσης τουλάχιστον 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (ομπρέλες, τέντες κλπ.).
 8. Το με αριθ. Πρωτ. 6028/21/1225502/16-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομικής Δ/νσης Φλώρινας περί σύμφωνης γνώμης για την επέκταση της λαϊκής αγοράς ημέρας Σαββάτου επί του πεζοδρόμου της οδού Αμύντα της Δημοτικής αγοράς με τους παρακάτω όρους:

α) το μέτωπο των πάγκων των πωλητών να βλέπουν εσωτερικά του πλακόστρωτου, προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις της αγοράς, ώστε οι πεζοί να κινούνται με ασφάλεια.

β) Να είναι τοποθετημένοι ώστε να υπάρχει ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου τουλάχιστο 1,50 μ. για τη ασφαλή διέλευση πεζών, ΑμεΑ καθώς και ατόμων που ωθούν παιδικά καρότσια ή αναπηρικά αμαξίδια.

γ) Να παραμείνει ελεύθερη η πρόσβαση και διέλευση από το υφιστάμενο κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ΑμεΑ το οποίο βρίσκεται έναντι της στοάς.

δ) Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή όλων των παραγωγών πωλητών ,στην λαϊκή αγορά παραγωγών του Σαββάτου για την 21/08/2021.
 2. Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των σκέπαστρων και επί του πλακόστρωτου τμήματος της Δημοτικής Αγοράς της οδού Αμύντα με την υποχρέωση τήρησης απόστασης ενός -1- μέτρουεκατέρωθεν των πάγκων και την υποχρέωση τήρησης των αναφερομένων στα -7- και -8- σχετικά.

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση εκατέρωθεν των πάγκωνενός -1- μέτρου.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 3 της αναφερόμενης σχετικής -5- Κ.Υ.Α.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/8/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 21/8/2021
3 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21/8/2021
4 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21/8/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 21/8/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/8/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 21/8/2021
8 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 21/8/2021
9 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 21/8/2021
10 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 21/8/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21/8/2021
12 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 21/8/2021
13 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 21/8/2021
14 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 21/8/2021
15 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21/8/2021
16 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ 21/8/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA 21/8/2021
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ 21/8/2021
19 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 21/8/2021
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21/8/2021
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 21/8/2021
22 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 21/8/2021
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 21/8/2021
24 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ 21/8/2021
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21/8/2021
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/8/2021
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 21/8/2021
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/8/2021
29 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 21/8/2021
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 21/8/2021
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21/8/2021
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21/8/2021
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21/8/2021
34 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21/8/2021
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 21/8/2021
36 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21/8/2021
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21/8/2021
38 ΠΕΤΣΟΪ ΕΙΡΗΝΗ 21/8/2021
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ 21/8/2021
40 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 21/8/2021
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 21/8/2021
42 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21/8/2021
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 21/8/2021
44 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/8/2021
45 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21/8/2021
46 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 21/8/2021
47 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 21/8/2021
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 21/8/2021
49 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 21/8/2021
50 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 21/8/2021
51 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 21/8/2021
52 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 21/8/2021

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ