Διατήρηση των εκτάσεων του Ν. Φλώρινας στις Μειονεκτικές Περιοχές

Διατήρηση των εκτάσεων του Ν. Φλώρινας στις Μειονεκτικές Περιοχές

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προβαίνει σε νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013. http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/92-oriothetisi_perioxwn/541-oriothetisi_perioxwnpost1
Η έννοια των μειονεκτικών περιοχών εισήχθη με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ «για να εξασφαλίζεται η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητος και με αυτόν τον τρόπο η διατήρηση ενός ελαχίστου ορίου πυκνότητος πληθυσμού ή η συντήρηση της υπαίθρου σε ορισμένες μειονεκτικές περιοχές» και με απώτερο σκοπό «να ευνοήσει τις γεωργικές δραστηριότητες και να βελτιώσει το εισόδημα των γεωργών σ’ αυτές τις περιοχές».
Εξ ορισμού φαίνεται ότι η μεταβολή του πληθυσμιακού κριτηρίου είναι ο κύριος λόγος χαρακτηρισμού μιας περιοχής ως μειονεκτικής. Είναι τουλάχιστον οξύμωρο να αναφέρουμε ότι περιοχές που έχουν υποστεί μεγάλη μείωση του πληθυσμού δεν έχουν φυσικά μειονεκτήματα. Ο πληθυσμός της υπαίθρου, ο αγροτικός πληθυσμός των χωριών του Ν. Φλώρινας έχει μειωθεί δραματικά σύμφωνα με τις επίσημες απογραφές, αλλά και στο σύνολο του ο Ν. Φλώρινας παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση, όπως φαίνεται παρακάτω.

1991      2001   2011
Ν. Φλώρινας              53147   54109   51414
Αγροτικές περιοχές
(Εκτός πόλεων)         37135    31988   26930
Έτσι όχι μόνο δεν διατηρείται η πυκνότητα του πληθυσμού, που απαιτεί η οδηγία, αλλά έχει ελαττωθεί κατά 27.5% μέσα σε δύο μόνο δεκαετίες.
Η μείωση των πόρων που θα επιφέρει η απένταξη των εκτάσεων του Ν. Φλώρινας (μόνο αυτός ο νομός, στη Δυτ. Μακεδονίας μένει εκτός μειονεκτικών) θα προκαλέσει οικονομικό μαρασμό, θα παύσουν να εισρέουν στην οικονομία του νομού τα έσοδα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα αναπτυξιακά προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανασυγκρότησης (ΠΑΑ2014-2020) δεν θα βρίσκουν υποψηφίους στην περιοχή, καθώς θα υπάρχει:
• Μείωση των ποσοστών επιδότησης στα Σχέδια Βελτίωσης.
• Μείωση των ποσών επιδότησης των Νέων Αγροτών.
• Μηδενισμός της εξισωτικής αποζημίωσης.
• Μείωσης των ποσοστών επιδότησης του προγράμματος αναδιάρθρωσης αμπελώνων.
• Μείωση της μοριοδότησης, και συνεπώς της ανταγωνιστικότητας όλων των προτάσεων που προέρχονται από το Ν. Φλώρινας.
Η ζημιά που θα προκληθεί στην οικονομική δραστηριότητα του Ν. Φλώρινας θα είναι ανεπανόρθωτη καθώς, η αγροτική κοινωνία θα υποστεί τεράστιο πλήγμα και η ζημιά αυτή θα είναι τεράστια και μη αναστρεπτή, μετά τα συνεχή πλήγματα που έχουν υποστεί οι αγρότες. Φυσική συνέπεια θα είναι η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και σε άλλους τομείς της οικονομίας του Νομού, ενός νομού που χαρακτηρίζεται ως αγροτικός και κτηνοτροφικός.

Για την νέα οριοθέτηση των περιοχών με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα, εξετάζεται εάν τουλάχιστον το 60% της γεωργικής έκτασης πληροί τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια παραρτήματος, στην οριακή τιμή που αναφέρεται. Για την περιοχή της Φλώρινας εξετάζεται το κριτήριο «Λόγος των ετήσιων βροχοπτώσεων (P) προς την ετήσια δυνητική εξατμισοδιαπνοή (PET)<0.5»
Σύμφωνα με :
• Στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών που ιδρύθηκαν από το Υπ. Γεωργίας κατά την εποχή σχεδιασμού των μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων (δεκαετία 1960) και λειτουργούν αδιάληπτα με χρονοσειρές που ξεπερνούν τα 50 έτη
• Την «Διερεύνηση και εκτίμηση μετεωρολογικών παραμέτρων άμεσης επίδρασης στη γεωργία» όπου αναλύονται τα μετεωρολογικά δεδομένα του Ν. Φλώρινας, υπολογίζεται η εξατμισοδιαπνοή. (Επίβλεψη από την καθηγήτρια Γ.Π.Α. κα. Κ. Σερέλη-Χρονοπούλου)
παρουσιάζονται οι πίνακες με υπολογισμένες τις τιμές της εξατμισοδιαπνοής με πέντε 5 διαφορετικές μεθόδους (επί συνόλου 26 τροποποιήσεων των μεθόδων), για τους μετεωρολογικούς σταθμούς Α. Καλινίκης, Αμυνταίου, Αντιγόνου, οι βροχοπτώσεις μεγάλων χρονοσειρών των αντίστοιχων σταθμών και τέλος υπολογίζεται ο λόγος P/PET σε ετήσια βάση, για την αρδευτική περίοδο και για το μήνα αιχμής.
Μετεωρολογικός Σταθμός Ανω Καλλινίκης.
Penman – Monteith Blaney – Cridle Penman Harg reaves Mak kink Βροχό πτωση
Ιανουάριος 27,9 21,1 25,8 29,6 27,6 37,3
Φεβρουάριος 28,6 17,8 26,7 26,9 29,8 37,6
Μάρτιος 63,4 57,0 61,5 61,5 70,5 39,9
Απρίλιος 84,6 84,1 89,1 87,3 98,9 47,0
Μάιος 122,1 136,1 134,8 132,7 148,8 60,1
Ιούνιος 147,4 176,2 164,4 160,5 180,3 33,6
Ιούλιος 165,3 203,5 174,0 175,1 199,7 33,7
Αύγουστος 152,6 192,9 156,8 160,9 183,8 30,5
Σεπτέμβριος 88,7 106,4 87,0 97,2 102,8 48,4
Οκτώβριος 54,3 65,9 51,8 63,8 61,6 54,1
Νοέμβριος 24,6 21,0 21,8 29,3 24,6 56,7 P/PET (max) P/PET (min) P/PET (aver)
Δεκέμβριος 14,5 4,5 13,7 16,9 9,1 45,9
Ετήσια 974,0 1086,5 1007,3 1041,6 1137,5 524,6 53,86% 46,12% 49,99%
Αρδευτικής περιόδου 676,1 815,0 717,0 726,4 815,4 206,3 30,51% 25,30% 27,50%
Μήνα αιχμής 165,3 203,5 174,0 175,1 199,7 33,7 20,38% 16,55% 18,35%

Μετεωρολογικός Σταθμός Αμυνταίου
Penman – Monteith Blaney – Cridle Penman Harg reaves Mak kink Βροχόπτωση
Ιανουάριος     30,5    13,9    22,2    23,9    26,9    27,5
Φεβρουάριος 39,6    22,8    32,6    32,9     42,7 30,5
Μάρτιος         68,5    56,6    62,2    60,6    79,8 35,9
Απρίλιος        90,0    83,8    89,4    84,5    108,1 45,2
Μάιος           137,0    143,5 142,4  137,6    172,3 59,8
Ιούνιος          161,5    179,4 165,6 163,5    199,3 46,9
Ιούλιος          182,5    08,9   180,1  184,2    228,1 25,1
Αύγουστος    167,1    192,8 156,2  165,4   203,4 26,8
Σεπτέμβριος 106,1    117,8   95,0  102,2   124,6 42,4
Οκτώβριος    60,5 6   6,9     51,2   61,0     69,0    53,4
Νοέμβριος     34,1    27,5    26,8    31,5    33,2    59,1 P/PET (max) P/PET (min) P/PET (aver)
Δεκέμβριος 25,3 9,9 18,5 19,4 19,1 42,7
Ετήσια 1102,8 1123,9 1042,4 1066,7 1306,5 495,3 47,52% 37,91% 43,89%
Αρδευτικής περιόδου 754,3 842,5 739,4 753,0 927,7 201,1 27,20% 21,68% 25,03%
Μήνα αιχμής 182,5 208,9 180,1 184,2 228,1 25,1 13,96% 11,02% 12,78%

Μετεωρολογικός Σταθμός Αντιγόνου
Penman – Monteith Blaney – Cridle Penman Harg reaves Mak kink Βροχόπτωση
Ιανουάριος 24,5 14,4 19,8 23,4 23,3 34,7
Φεβρουάριος 35,0 23,6 30,4 32,8 38,9 37,6
Μάρτιος 64,7 59,7 60,5 60,7 75,7 44,0
Απρίλιος 88,5 90,0 89,4 86,4 105,9 42,8
Μάιος 132,6 150,3 137,9 135,1 163,7 57,8
Ιούνιος 155,1 186,1 164,6 165,3 193,6 38,9
Ιούλιος 178,6 222,2 184,6 190,8 226,9 22,8
Αύγουστος 156,3 200,1 156,5 169,1 197,4 23,6
Σεπτέμβριος 96,7 119,0 92,4 102,3 117,4 47,1
Οκτώβριος 59,9 72,0 53,6 63,9 67,4 56,8
Νοέμβριος 28,1 27,9 24,3 31,9 30,5 53,6 P/PET (max) P/PET (min) P/PET (aver)
Δεκέμβριος 17,5 9,2 15,2 18,6 15,7 51,0
Ετήσια 1037,5 1174,3 1029,4 1080,2 1256,5 510,7 49,61% 40,64% 45,78%
Αρδευτικής περιόδου 719,4 877,7 736,1 762,5 899,1 190,1 26,43% 21,15% 23,80%
Μήνα αιχμής 178,6 222,2 184,6 190,8 226,9 22,8 12,75% 10,04% 11,35%

Όπως φαίνεται από τους πίνακες για τους μετεωρολογικούς σταθμούς που υπάρχουν στην πεδινή περιοχή της Φλώρινας και του Αμυνταίου, το κριτήριο P/PET είναι μικρότερο του ορίου 50%, που θέτει ο κανονισμός, είτε ελέγχονται οι μέσοι όροι των μεθόδων υπολογισμού εξατμισοδιαπνοής, είτε ελέγχονται οι ελάχιστες τιμές του κριτηρίου, στις περισσότερες περιπτώσεις και η μέγιστη τιμή του κριτηρίου. Το κριτήριο όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος Blaney-Cridle, που προτείνεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι 48.2%, 44.1%, 43.5% για τους μετεωρολογικούς σταθμούς Α.Καλλινίκης, Αμυνταίου και Αντιγόνου αντίστοιχα.
Περαιτέρω, ο υπολογισμός των ετήσιων τιμών του κριτηρίου δεν αποτελεί την ορθή μεθοδολογία όταν εφαρμόζεται για αρδευτικούς σκοπούς, καθώς οι ετήσιοι υπολογισμοί γίνονται όταν απαιτείται εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης, όπου ζητείται η ετήσια κατανάλωση σε νερό. Για τη γεωργία, απαιτείται ο έλεγχος του κριτηρίου κατά την αρδευτική περίοδο, ή το μήνα αιχμής, όπως γίνεται με το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση έργων που αφορούν έργα αποταμίευσης νερού ή έργα διανομής του νερού αντίστοιχα.
Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή, στο Ν. Φλώρινας δεν υπάρχουν εγγειοβελτιωτικά έργα που να αξιοποιούνται από τη γεωργία, το ορθό θα ήταν να ελέγχεται το κριτήριο κατά την αρδευτική περίοδο. Οι τιμές του κριτηρίου P/PET κατά την αρδευτική περίοδο είναι της τάξης του 20-30% και κατά το μήνα αιχμής 10-20%, σε κάθε περίπτωση πολύ κάτω του ορίου 50% που θέτει ο κανονισμός.

Όσον αφορά τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.
Στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα συγκαταλέγονται οι περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας που εφάπτονται στα χερσαία σύνορα και αυτό εφαρμόζεται σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας.
Κατά την εθνική νομοθεσία που διέπει πράξεις σε δημοσίους υπαλλήλους, τους στρατιωτικούς και δικαιοπραξίες, η παραμεθόριος ζώνη της χώρας μας είναι στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου), στα Δωδεκάνησα, ή απέχουν είκοσι (20) χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Αλβανία, την Π.Γ.Δ.Μ. και την Βουλγαρία. Έτσι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ισονομία καθώς περιοχή που απέχει 520 μέτρα από τα σύνορα (κοινότητα Μεσοχωρίου) να μην θεωρείται ότι έχει ειδικά μειονεκτήματα επειδή δεν εφάπτεται με τα χερσαία σύνορα της χώρας. (όπως φαίνεται και από τον χάρτη).
Οι επιπτώσεις και οι περιορισμοί που προκύπτουν από την ύπαρξη συνόρων δεν σταματούν σε αποστάσεις μικρότερες του χιλιομέτρου.

Επιπλέον, σε καμία περίπτωση η έκταση από τις περιοχές αυτές δεν πλησιάζει το όριο του 10% της έκτασης του συγκεκριμένου κράτους μέλους και ο περιορισμός αυτός πρακτικά δεν υφίσταται.
Συνεπώς δεν είναι ανάγκη να εφαρμοσθεί ο κανονισμός σε επίπεδο Τοπικής κοινότητας αλλά τουλάχιστον Δήμου ή σε απόσταση 20χλμ σε συντονισμό ακριβείας (finetuning).
Συμπερασματικά
Για την στήριξη του πληθυσμού της υπαίθρου στην παραμεθόριο, μιας καθαρά αγροτικής περιοχής όπως είναι ο Ν Φλώρινας, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η διατήρηση ένταξής τους στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα, βασισμένοι σε αντικειμενικά κοινωνικοοικονομικα, πληθυσμιακά και επιστημονικά κριτήρια.

Φλώρινα 12/10/2018

Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ