Διακήρυξη δημοπρασίας πώλησης εμπορικών ξύλων του Αναγκαστικού Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπούρου

Ο Αναγκαστικός Δασικός Συνεταιρισμός Φλαμπούρου διακηρύσσει την Κυριακή 25
Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 έως 1:00 μμ στο γραφείο του συν/μού στο
Φλάμπουρο, κλειστή πλειοδοτική δημοπρασία πώλησης εμπορικών καυσόξυλων
σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ του συν/μού.
Οι συστάδες καυσόξυλων δρυός που θα πωληθούν είναι: I) τμήμα (1), συστάδα (β), είδος
υλοτομίας: καλλιεργητική αναγωγική εξυγιαντική, όγκος 474 κ.μ., II) τμήμα (4),
συστάδα (α), είδος υλοτομίας: καλλιεργητική αναγωγική εξυγιαντική, όγκος 581 κ.μ.,
III) τμήμα (3), συστάδα (α), είδος υλοτομίας: αποψιλωτική, όγκος 510 κ.μ. To σύνολο της
ξυλίας που θα πωληθεί είναι 1565 κ.μ. η 2608 χ.κ.μ.
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται σε 50,00 ΕΥΡΩ ανά χ.κ.μ. συν ΦΠΑ. Τα ξύλα θα είναι βγαλμένα
στο χώρο συγκέντρωσης.
Ο πλειοδότης υποχρεούται να 1) καταβάλει προκαταβολή ύψους 25.000 ευρώ, 2)
προσκομίσει πρόσφατη φορολογική ενημερότητα, και 3) προσκομίσει πρόσφατη
ασφαλιστική ενημερότητα.


Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
6986069635 (Κυρίτσης Νικόλαος) η 6980003530 (Κωσταρέλλης Σωτήριος).
Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο