Διακήρυξη δημοπρασίας καυσόξυλων

Ο Αναγκαστικός  Δασικός  Συνεταιρισμός  Φλαμπούρου  διακηρύσσει,  την Κυριακή  18-04-2021  και  ώρα 12:00 έως 13:00, κλειστή  μειοδοτική  δημοπρασία κοπής και μεταφοράς  στο χώρο συγκέντρωσης  καυσόξυλων  ατομικών αναγκών  και εμπορικών , συμφώνα με απόφαση του Δ.Σ του συν/μού. Oι συστάδες είναι 10 β (825  χκμ )  -10 α  (622  χκμ )  -11 α (1060 χκμ) . Σύνολο 2508  χ.κ.μ

Ο μειοδότης πρέπει να καταβάλει επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 1,000 ΕΥΡΩ και φορολογική ενημερότητα.

Η αρχική τιμή  θα είναι 5,40  ΕΥΡΩ ανα Χ.Κ.Μ για κοπή και 5,40 ΕΥΡΩ για μεταφορά, κατά προτίμηση  η μεταφορά να γίνει με μουλάρια  για οικολογικούς και οικονομικούς λόγους     Πληροφορίες στο τηλ. 6976760287 & 2385024269

 

Ο Πρόεδρος

Μυλωνάς Στέργιος