ΑΣΕΠ 10Κ/2017: Οι ημερομηνίες της πρακτικής δοκιμασίας για ΑΔΜΗΕ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η πρακτική δοκιμασία του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Τ4/Α  που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της 10Κ/2017 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 27/4-8-2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα διεξαχθεί  κατά το τριήμερο από την  Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 μέχρι και την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018.

Η πρακτική δοκιμασία θα λάβει χώρα σε κατάλληλες εγκαταστάσεις που θα ορίσει η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εντός του λεκανοπεδίου Αττικής και θα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Αναρρίχηση επί πύργου Γραμμής Μεταφοράς, ύψους 25 μέτρων, με ταυτόχρονη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού.
  • Κατάβαση σε σκάλα εργασίας επί του πύργου καθώς και εκτέλεση βασικών εργασιών συντήρησης και επισκευής επί πύργου (αφαίρεση – τοποθέτηση αποσβεστήρα ταλάντωσης).
  • Ανύψωση βάρους 10 κιλών από το ύψος των ώμων  σε ανάταση, οκτώ (8) φορές.

Καλούνται να λάβουν μέρος τριάντα επτά (37) υποψήφιοι, φερόμενοι ως διοριστέοι και επιλαχόντες, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.  Η σύνταξη του πίνακα έγινε αλφαβητικά, με εξαίρεση τους υποψηφίους θέσεων όπου η εμπειρία δεν αποτελεί απαραίτητο πρόσθετο προσόν, οι οποίοι θα δοκιμαστούν την ίδια ημέρα.

Οι υποψήφιοι θα συγκεντρωθούν την αναγραφόμενη στον συνημμένο πίνακα ημερομηνία  και ώρα 7:30 π.μ. το αργότερο, στα κεντρικά γραφεία του ΑΔΜΗΕ στο Ροσινιόλ (Δυρραχίου 89 & Κηφισού 220, Αθήνα)  απ’ όπου θα μεταφερθούν στο χώρο της πρακτικής δοκιμασίας με μέριμνα του ΑΔΜΗΕ.

Καλούνται οι αναφερόμενοι στο συνημμένο πίνακα να προσέλθουνέχοντας μαζί τους  το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους (π.χ.  Διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Θα πρέπει επίσης να φροντίσουν ώστε ο ρουχισμός τους να είναι κατάλληλος για την πρακτική δοκιμασία  ( π.χ. αθλητική φόρμα ή φόρμα εργασίας).

Υποψήφιοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν θα προσέλθουν στην ειδική πρακτική δοκιμασία ή θα αποτύχουν σε αυτή, θα διαγραφούν από τους πίνακες κατάταξης του οικείου κλάδου.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10Κ/2017

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ