Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για 12 νέες θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας προκήρυξε την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Αποκατάσταση – Ανάδειξη Μνημείων Ασκητισμού Πρεσπών»,που υλοποιείται με Αρχαιολογική Αυτεπιστασία, στο πλαίσιο της ομώνυμης Πράξης στο ΕΠ «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης – και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του υποέργου -με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου.

1 Θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αναστήλωση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

1 Θέση ΠΕ Αρχαιολόγων με εμπειρία σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου

1 Θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και ελλείψει αυτών ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας

4 Θέσεις Τ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (2ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Β΄] με εξειδίκευση στην συντήρηση τοιχογραφιών) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση τοιχογραφιών

3 Θέσεις ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αναστηλωτικές εργασίες

2 Θέσεις ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αναστηλωτικές εργασίεςμε άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’/75/2020) με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected] και κατ΄εξαίρεση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής)ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας Σιδηροδρομικού σταθμού 8 – 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ, (τηλ. επικοινωνίας: 23850 28206), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από Δευτέρα 18-05-2020 έως Τετάρτη 27-05-2020).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ