Ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου Φλώρινας για τα αθλητικά σωματεία, τις ενώσεις και τις ομοσπονδίες

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 26 του ν. 4603/2019 δυνάμει του οποίου αντικαταστάθηκε το αρ. 5 του ν. 2725/1999, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών σωματείων, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων των σωματείων σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος.

Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, δικηγόρος από το Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο.

Για το Δ.Σ.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Σ. Καραντζίδης                                   Φανή Κ. Ρίζου