Ανακοίνωση – πρόσκληση για αναδασμό Περάσματος

Από την Επιτροπή Αναδασμού αγροκτήματος Περάσματος  ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη  7-10-2021 είναι αναρτημένα  στο κοινοτικό κατάστημα  της Τ.Κ. Περάσματος :

1) Κτηματολογικός πίνακας και διάγραμμα της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό  Περάσματος

2) Διάγραμμα στο οποίο εμφανίζεται η εκτίμηση και ποιοτική κατάταξη  των τεμαχίων του  αναδασμού αγροκτήματος Περάσματος

3) Πίνακας εκτιμήσεως και ποιοτικής κατάταξης των τεμαχίων του  αναδασμού αγροκτήματος Περάσματος

Και προσκαλεί :

Τους κτηματίες της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό να λάβουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλουν , στην Επιτροπή Αναδασμού:

Α) εντός δέκα ημερών από τις 7-10-2021   τυχόν ενστάσεις τους  για την ποιοτική κατάταξη των γαιών και

Β) εντός 30 ημερών από τις 7-10-2021 τυχόν ενστάσεις τους για οποιαδήποτε εγγραφή στον κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα που να αφορά τα τεμάχια τους.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασμού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΝΑΡΑ