Ανακοίνωση προγράμματος του ΕΛΓΑ για την ενεργητική προστασία των καλλιεργειών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΓΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020 Μέτρο 5, Υπομέτρο 5.1: «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» ΑΔΑ: ΩΨΖΜ4653ΠΓ-ΣΥ5
Το πρόγραμμα επιχορηγεί φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών για την προμήθεια και εγκατάσταση μέσων Ενεργητικής Προστασίας.
Συγκεκριμένα επιχορηγούνται: α) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, β) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, γ) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή, δ) η προμήθεια καινούργιου συνδυαστικού συστήματος προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή, ε) η προμήθεια καινούργιου αντιχαλαζικού διχτυού για τοποθέτησή του σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, στ) η προμήθεια καινούργιων αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή τους σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή ζ) η προμήθεια καινούργιας αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή της σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή και η) γενικές δαπάνες, όπως δαπάνες συμβούλων και μηχανικών, συνδεόμενες με τις δαπάνες των εδαφίων α, β, γ, δ, ε, ζ και στ και αφορούν το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων.
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως τις 100.000,00 € (στα συλλογικά όργανα ανέρχεται σε 1.000.000,00€) και καλύπτουν το κόστος αγοράς υλικών, την αμοιβή εργασίας και τη δαπάνη αγοράς αντιβροχικής μεμβράνης και αντιχαλαζικού διχτυού.
Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης είναι 80% για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και 100% για τα Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών).
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν αίτηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2. Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, αρχίζει την 01/12/2020, ημέρα Τρίτη και λήγει την 01/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες, έντυπα και τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων, να απευθύνεστε στον ΕΛΓΑ (2461054080).