Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση Δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ

Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση Δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ, προϋπολογισμού 400.000 €, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε Πρόσκληση που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020, προϋπολογισμού 400.000 €, η οποία αφορά στη χρηματοδότηση Δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 και Δικαιούχο την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, καθώς και για την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης, κατ’ εφαρμογή του ν.4074/2012 με τον οποίο η ελληνική Πολιτεία κύρωσε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, προβλέπεται η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα στοχεύει συγχρόνως , στα επίπεδα α) Κοινωνία-δικαιώματα και β) Εργασία-κοινωνική ένταξη, μέσω:

  1. Της ενίσχυσης της ικανότητας των στελεχών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να ενσωματώνουν τη δικαιωματική οπτική της αναπηρίας σε στρατηγικές , συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, πολιτικές, μέτρα και προγράμματα.
  2. Της ενδυνάμωσης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με υποστηρικτικές δράσεις, καθώς και ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών οργανώσεών τους, μέσω της δικτύωσής τους με άλλα κινήματα και οργανώσεις.
  3. Του εντοπισμού των διακρίσεων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία, την καταπολέμηση των εσφαλμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων σε βάρος τους και την ενδυνάμωση της ικανότητάς τους να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.
  4. Τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα και επίδομα πρακτικής άσκησης για τους συμμετέχοντες, καθώς και η παροχή ειδικών εργαλείων λόγω της ιδιαιτερότητας των συμμετεχόντων (παροχή διερμηνείας νοηματικής, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.).

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 10: “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από 03/02/2021 έως 23/04/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.