Μήνυμα χριστουγέννων 2019 του Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Θεόκλητου

Ἀγαπητοί μου.

Σήμερα γιορτάζουμε τὴν μεγάλη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων. Τὴν Μητρόπολι ὅλων τῶν ἑορτῶν μας. Αὐτὴ εἶναι ὁ ἐρχομὸς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὀνομάζεται στοὺς προφῆτες Η ΗΜΕΡΑ ΕΚΕΙΝΗ. Πόσες ἐλπίδες καὶ ἀπαντοχὴ καὶ προσμονὴ γιαὐτὴν τὴν ἡμέρα;

Η ΗΜΕΡΑ ΕΚΕΙΝΗ ἦταν ὀνοματισμένη ἀπὸ τὸ μακρινό παρελθόν, μοναδικὴ καὶ σημαδιακή.

Η ΗΜΕΡΑ ΕΚΕΙΝΗ εἶναι ἡ ἐκπλήρωσι τῶν ρημάτων Κυρίου διὰ στόματος τῶν προφητῶν.

Ἀγαπητοί μου. «Ὅπου Θεὸς βούλεται νικᾶται φύσεως τάξις». «Ὅταν θέλη ὁ Θεός, ὅλα γίνονται θεϊκά, καὶ παραμερίζεται ἡ φυσικὴ  τάξι τῶν γηΐνων πραγμάτων. Τὸ παντοδύναμο χέρι τοῦ Θεοῦ τὰ μπορεῖ ὅλα». Δὲν ὑπάρχει γιὰ τὸν Θεὸ ἀπορία καὶ δυσκολία, πῶς θὰ γίνη ἕνα ἔργο, ποὺ φαίνεται ἀκατόρθωτο στὶς ἀνθρώπινες δυνάμεις. Ἡ εὐμήχανη σοφία Του ξεπερνάει ὅλα τὰ ἐμπόδια. Μὲ τόσην εὐκολία καὶ προφητεύθηκε καὶ πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκ Παρθένου Μαρίας Γέννησι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα. «Ὁ Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί». «Φανερώθηκε στὴ γῆ καὶ συναναστράφηκε μὲ τοὺς ἀνθρώπους».

ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ θὰ συμβῆ, ὥστε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ Κύριος θὰ δείξη θαυματουργικὰ τὸ παντοδύναμο χέρι του…

Ἀγαπητοί μου. Σήμερα γιορτάζουμε «τὴν ἐκπληκτικὴ πρωτοβουλία τοῦ Θεοῦ Πατρὸς γιὰ τὴν συμφιλίωσι μὲ τὸ ἀθρώπινο γένος» (Τιράνων Ἀναστάσιος 25.11.2019). Οὔτε ὁ πιὸ εὐφάνταστος νοῦς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ φαντασθῆ ἕνα τέτοιο φανταστικὸ σχέδιο, ποὺ σχεδίασε καὶ ἔπραξε ὁ Κύριος. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἅγιος τρόπος, γιὰ νὰ γίνη μιὰ Παγκοσμιοποίησι ἁγία. Καὶ νἄχη ἀγαθὰ ἀποτελέσματα γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ἀφοῦ ὅλοι μὲ τὴν χάρι τοῦ Γεννηθέντος Κυρίου θὰ ὑποστοῦμε τὴν ἁγία ἀλλοίωσι. Καὶ θὰ γίνεται τὸ ἅγιο θέλημά Του ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

 

Ἡ Δόξα Αὐτῷ καὶ ἐπὶ γῆς Εἰρήνη. Ἀμήν.

Μὲ ἐγκάρδιες ἑορταστικὲς εὐχὲς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ