Επιστολή Θεόκλητου προς τον Υπουργό Εθν.Αμύνης για την 9η Ταξιαρχία Πεζικού

Πρὸς

τὸν Ἐντιμότατον

κ. Πᾶνον Παναγιωτόπουλον

Ὑπουργὸν Ἐθνικῆς Ἄμυνας

Εἰς  ΧΟΛΑΡΓΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργέ,

Διαμηνύοντες τὴν ἔκδηλον ἀνησυχίαν ἀλλὰ καὶ τὴν δικαιολογημένην ἀγανάκτησιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς ἀκριτικῆς μας Μητροπόλεως, Σᾶς ἀποστέλλομεν τὴν παροῦσαν ἐπιστολὴν δι᾽ ἓν ζήτημα ἄκρως σημαντικόν, τὸ ὁποῖον σχετίζεται πρὸς τὸν πολυβασανισμένον καὶ παρημελημένον ἀκριτικόν μας τόπον καὶ τοὺς κατοίκους του.

Ἀνάστατος ἡ τοπικὴ κοινωνία τῆς Φλωρίνης, ἐσχάτως καθίσταται δέκτης πληροφοριῶν καὶ φημῶν διὰ τὴν πιθανολογουμένην ἀπομάκρυνσιν τῆς 9ης Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικοῦ ἐκ Φλωρίνης εἰς Κοζάνην καὶ δὴ εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις τῆς ΙΙ Ταξιαρχίας Ὑποστηρίξεως.

Κύριε Ὑπουργέ, εἰς μίαν ἐποχήν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ φιλτάτη μας Ἑλλὰς στενάζει ὑπὸ τὸ βάρος τῆς διογκουμένης κρίσεως, ἐνῷ διάφοροι «φίλοι» καὶ ἐχθροὶ καραδοκοῦν διὰ νὰ ἁρπάξουν ὅ,τι μποροῦν ἐκ τοῦ ταλαιπώρου σώματος τῆς χώρας μας, φρονοῦμεν ὅτι ἡ θωράκισις καὶ οὐχὶ ἡ ἀποδυνάμωσις τῶν συνόρων ὀφείλει νὰ εἶναι ἡ πρώτη μέριμνα καὶ προτεραιότης τῆς Κυβερνήσεως καὶ παντὸς ἁρμοδίου. Τί θὰ ἀπαντήσωμεν εἰς τοὺς κατοίκους τοῦ Νομοῦ μας, οἱ ὁποῖοι ἔταξαν τοὺς ἑαυτούς των νὰ φυλάττουν Θερμοπύλας καὶ βλέπουν τὴν περιοχήν των νὰ ἐγκαταλείπηται εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ ὅσων τὴν ἐπιβουλεύονται;

Εἶναι ἀληθῶς ἀπορίας ἄξιον διατὶ δὲν ἀκολουθεῖται εἰς τὴν Φλώριναν τὸ παράδειγμα  τῆς περιοχῆς τοῦ Ἕβρου, εἰς τὴν ὁποίαν διατηροῦνται μεγάλαι μονάδες εἰς μικρὰς πόλεις καὶ κωμοπόλεις. Ἀντ᾽ αὐτοῦ ἐπιχειρεῖται ἡ ἀφαίρεσις καὶ τοῦ τελευταίου ἐναπομείναντος ὑποστυλώματος ἀσφαλείας καὶ προστασίας ἐκ τῆς ἀκριτικῆς Φλωρίνης, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὸ λεγόμενον Τριεθνὲς καὶ ἔχει ὡς βόρειον γείτονα ἕν κράτος, τὸ ὁποῖον καὶ ἐπισήμως ἀμφισβητεῖ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν κατοίκων της, ἐγείρει δὲ συνεχῶς ζητήματα κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Ἀναλογίζεται ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις τί μήνυμα ἀποστέλλει εἰς τοὺς βορείους γείτονάς μας, ὅταν συμπεριφέρηται κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπον εἰς τὰς ἀκριτικὰς περιοχὰς τῆς Ἑλλάδος; Συναισθάνεται ὅτι τὰς παραδίδει ἀμαχητὶ εἰς τὰς χεῖρας τοῦ ἐχθροῦ;

Πάντως, εἰς ὅ,τι μᾶς ἀφορᾷ, δηλώνομεν ἀπεριφράστως ὅτι θὰ ἀγωνισθῶμεν διὰ τὴν διατήρησιν καὶ ἐνίσχυσιν τῆς Ταξιαρχίας εἰς τὴν Φλώριναν καὶ ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ὑποστείλωμεν τὴν σημαίαν τοῦ ἀγῶνος μέχρι τῆς τελικῆς δικαιώσεώς του. Ἐτάχθημεν νὰ διαφυλάττωμεν τὰ σύνορα τῆς Πατρίδος μας καὶ τὸ θεωροῦμεν μεγίστην τιμήν. Ἀπὸ τὴν Φλώριναν ἀρχίζει ἡ Ἑλλάς. Δὲν τελειώνει καὶ δὲν πεθαίνει ἐδῶ, δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψωμεν νὰ πεθάνῃ ἐδῶ. Ποτέ!

Προσδοκῶντες εἰς τὴν ἄμεσον καὶ θετικὴν ἀνταπόκρισιν καὶ ἀπάντησίν Σας εἰς τὸ δικαιότατον αἴτημά μας, ἀναμένομεν ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων, διατελοῦντες,

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ