Δυστυχώς το καζίνο της Φλωρίνης ελειτούργησε!!!

Πρὸς

Τὸν Λαὸ τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας μας.

 

Ἀγαπητοί μας.

Μετὰ  ἀπὸ τόσα τραγικὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν γύρω μας καθημερινὰ καὶ τὰ κροκοδείλια δάκρυα τῶν ὑπευθύνων ὅλων τῶν χρωμάτων, φαντασθεῖτε νὰ βγῆ κάποιος καὶ νὰ ἀνακοινώση κυνικὰ ὅτι ἦταν ὄνειρο τῆς ζωῆς του νὰ ἀνάψη τὶς ποικίλες πυρκαγιὲς ποὺ κατάκαψαν ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅτι ἐπὶ τέλους πραγματοποίησε τὸ ὄνειρό του!

Κάπως ἔτσι ἀντιλαμβανόμαστε καὶ τὸ ὄνειρο καὶ τὶς προσπάθειες λειτουργίας τοῦ ΚΑΖΙΝΟΥ Φλωρίνης, ποὺ ἔγινε πλέον πραγματικότης.

Δηλαδή: ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ!!!

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ…

Σὰν νὰ ὑπῆρχε καημὸς ἀβάσταχτος καὶ ἀποκαραδοκία ἐτῶν! Ἐπὶ τέλους πραγματοποιήθηκε αὐτὸ τὸ ἀκριβὸ ποθούμενο. Διότι μόλις ἄνοιξε, εἰδικὰ αὐτὸ τὸ ΚΑΖΙΝΟ, «θὰ ἀνοίξη καὶ ἡ τύχη», ὅπως λένε, τῆς διαλυμένης οἰκονομίας μας! Ἀναζητούμενος μεσσιανισμός ἢ τὸ ραβδάκι τῆς Κίρκης!

Μὴ γνωρίζοντας τὶ μέλλει νὰ μᾶς φέρη τὸ ἄγνωστο αὔριο, τὸ ὁποῖο κατὰ κανόνα εἶναι πάντα σκληρότερο ἀπὸ τὸ χθὲς ποὺ ζήσαμε, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας προβαίνει σὲ τούτην τὴν ἀνακεφαλαίωσι τῶν μέχρι σήμερα ἐνεργειῶν της στοὺς καιροὺς τῆς αἰχμῆς, μὲ τὶς ὁποῖες συνέβαλε, ἔστω καὶ στὸ ἐλάχιστο, γιὰ νὰ παραταθῆ ἐπὶ ἕνα τέταρτο αἰῶνος ἡ ἐπιδιωκόμενη ἔναρξι λειτουργίας τοῦ καταστήματος τούτου στὴν ἀγαπημένη μας Φλώρινα.

Γιὰ τὴν ἱστορία ἀναφέρουμε, ὅτι ἀνάλογη ἦταν σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια καὶ ἡ θέσι ὅλων τῶν τοπικῶν παραγόντων, τῶν τοπικῶν ἐντύπων καὶ ἠλεκτρονικοῦ τύπου, ὡς ἐκφραστῶν τοῦ θελήματος τῆς κοινωνίας, ποὺ ἀντιδρᾶ μὲ τὸν τρόπο της σὲ τέτοια σχήματα, ποὺ τάζουν ζεστὸ χρῆμα διαλύοντας οἰκογένειες καὶ ὅ,τι καλὸ βρεθῆ κάτω ἀπὸ τὶς ἑρπύστριες τῆς μπουλντόζας τους.

Στὸ παρὸν δημοσίευμα θὰ κατατεθοῦν ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τῆς Ἱ.Μητροπόλεως στὴν τοπικὴ κοινωνία οἱ προσπάθειες τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος ἐπισκόπου Αὐγουστίνου, τοῦ ὁποίου ἡ ἀπ’ οὐρανοῦ εὐχή του εὐχόμαστε νὰ συμβάλη ἔστω καὶ σὲ τούτη τὴν ὥρα, ὡς καὶ τοῦ διαδόχου του καὶ συνεχιστοῦ τοῦ αὐτοῦ ἀγῶνος στὸ μέτωπο τοῦ ἀπαισίας μνήμης ΚΑΖΙΝΟΥ. Κατὰ ἀγαθὴ σύμπτωσι τὰ ἔγγραφα καὶ τῶν δύο ἐπισκόπων μας ἀνέρχονται στὸν ἀριθμὸ 14+14=28!

Ἔγγραφα καὶ ἐπιστολὲς Μητροπολίτου Αὐγουστίνου.

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 29.11.1995. Ἀπαράδεκτον τὸ καζῖνον.
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 8.12.1995. Θ’ ἀναγκασθῶμεν νὰ ἀφορίσωμεν!
 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 30.1.1996. Ὁ λαὸς ἔχει ἀποφανθῆ, «Ὄχι καζῖνον εἰς τὴν Φλώριναν!
 4. ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ. Ἐπιστολὴ 5.11.1996. Πρὸς τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως Φλωρίνης.
 5. ΜΗ ΔΩΣΕΤΕ ΑΔΕΙΑΝ. Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν ἐξοχωτάτην κ.Βάσω Παπανδρέου ὑπουργὸν ἀναπτύξεως 25.11.1996.
 6. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΕΝΤΟΝΩΤΑΤΑ. Ἐπιστολὴ πρὸς ἐξοχωτάτη κα Βάσω Παπανδρέου Ὑπουργὸ Ἀναπτύξεως 2.1.1997.
 7. ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΣΚΟΤΩΝΕΙ. Ἐπιστολὴ 13.2.1997 πρὸς τὸν κ.Πρόεδρο καὶ τὰ μέλη τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου Κοζάνης μὲ ἀφορμὴ «τὴν αὐτοκτονία τινὸς ἐκ Φιλώτα ἀπωλέσαντος μεγάλο ποσὸ εἰς χαρτοπαίγνιον».
 8. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΕΝΤΟΝΩΤΑΤΑ. Ἐπιστολὴ 2.1.1997 πρὸς τὴν κα. Βάσω Παπανδρέου Ὑπουργὸ Ἀνάπτυξης.
 9. ΑΠΟΤΡΕΨΑΤΕ ΤΟ ΑΤΟΠΗΜΑ. Ἐπιστολὴ 19.2.1997 πρὸς τὸν ἐξοχώτατον πρωθυπουργὸν κ. Κωνσταντῖνον Σημίτην μὲ θέμα τὴν εἰς Φιλώταν αὐτοκτονίαν. Κοινοποίησις εἰς Ἱερὰν Σύνοδον καὶ κ.Βάσω Παπανδρέου, ὑπουργὸν ἀναπτύξεως.
 10. ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΠΕΝΘΙΜΑ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ. Ἀνακοίνωσις «Μὲ ἀγωνία καὶ πόνο» πρὸς τὸν Λαὸ 17.11.1997 γιὰ τὴν ὠμὴ δήλωσι τῆς Ὑπουργοῦ Βάσως Παπανδρέου, ὅτι τὸ καζῖνο θὰ λειτουργήση.
 11. ΝΑ ΚΛΕΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ Η ΠΛΗΓΗ. Ἐπιστολὴ 18.10.1997 πρὸς τὸν ἐξοχώτατον Πρωθυπουργὸν τῆς Χώρας κ.Κ.Σημίτην μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπίσκεψί του στὴν Φλώρινα. Κοινοποίησις εἰς Ὑπουργὸν Ἀναπτύξεως κ.Βάσω Παπανδρέου.
 12. ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ. Δημοσιογραφικὴ συνέντευξις 21.11.1997.
 13. Ἐπιστολὴ 12.9.1997 πρὸς ἀξιότιμον κ. Πέτρον Τόττην, Δήμαρχον Πτολεμαΐδος σχετικῶς «μὲ τὴν διαζευκτικὴν πρότασιν, ἀνέγερσι ΝΑΟΥ ἢ ΚΑΖΙΝΟΥ;».
 14. ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝ! Προσφώνησις εἰς τὴν ἀνοικτὴν συζήτησιν τῆς 2.12.1997 εἰς τὸ ΕΒΕ Φλωρίνης διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ καζίνου, τὴν ὁποία ἀνέγνωσε ὁ πωτοσύγκελλος ἀρχιμ. Θεόκλητος.

Στὴν σύσκεψι αὐτή, πρὸς τιμήν των, ὅλοι οἱ κοινωνικοὶ  φορεῖς τῆς Φλωρίνης καὶ ὅλα τὰ κόμματα ἔλαβαν ἀρνητικὴ θέσι ἔναντι τοῦ καζίνου.

 

Ἔγγραφα καὶ ἐπιστολὲς Μητροπολίτου Θεοκλήτου.

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ 10.8.2001.
 2. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 17.8.2001 πρὸς τὸν ἐξοχώτατον κ.Νικόλαο Χριστοδουλάκην ὑπουργὸν Ἀνάπτυξης.
 3. ΕΓΓΡΑΦΟ 21.8.2001 πρὸς Ἱερὰν Σύνοδον Ἐκκλησίας Ἑλλάδος.
 4. ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ Δελτίο Τύπου 21.8.2001.
 5. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 28.9.2001 πρὸς ἐξοχώτατον κ.Κ.Σημίτην Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος.
 6. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 12.11.2001 πρὸς τὸν ἐξοχώτατον κ.Ἄκην Τσοχατζόπουλον Ὑπουργὸν Ἀνάπτυξης.
 7. ΕΠΑΡΑΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΦΝΩΡΙΝΗΣ Δελτίον Τύπου 2.4.2002.
 8. ΠΑΛΙ ΠΕΡΙ ΚΑΖΙΝΟΥ; Δελτίο Τύπου 24.4.2002.
 9. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ: Ἐπὶ τέλους, φτάνει πιά, ἕως ἐδῶ ἡ κοροϊδία. Ὄχι καζίνο στὴ Φλώρινα! 22.3.212.
 10. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 31.3.2013 πρὸς Ἐρίτιμον κ.Ὄλγαν Κεφαλογιάννη Ὑπουργὸν Τουρισμοῦ.
 11. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 11.6.2013 πρὸς Ἐντιμότατον κ.Γεώργιον Δακῆν Περιφερειάρχην Δ.Μακεδονίας. Κοινοποίησις σὲ Δημάρχους καὶ τοπικοὺς φορεῖς.
 12. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 29.8.2013 πρὸς κα Γιαννοῦλα σύζυγο Πέτρου Τόττη.
 13. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2.6.2014 πρὸς Ἐντιμότατον κ.Κωστῆν Χατζηδάκην Ὑπουργὸν Ἀνάπτυξης. Κοινοποίησις Ὄλγαν Κεφαλογιάννην Ὑπουργὸν Τουρισμοῦ, Ἐπιτροπὴ Ἐποπτείας καὶ Ἐλέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), Τοπικὰς Περιφερειακὰς καὶ Δημοτικὰς Ἀρχάς.
 14. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 13.1.2018. Πρὸς Βουλευτές, Περιφερειάρχη, Δημάρχους καὶ Λαὸ Μητρ. Περιφερείας, γιὰ νὰ πάρουν θέσι μὲ τὴν εἴδησι περὶ λειτουργίας τοῦ καζίνου.

 

Ἀγαπητοί μας.

Περαίνοντες τὸ παρὸν ὁδοιπορικὸ τοῦ ἀγῶνος κατὰ τοῦ καζίνου Φλωρίνης δὲν ἀποκρύπτουμε οὔτε τὸν θαυμασμό μας, οὔτε τὴν θλῖψι μας. Ὁ θαυμασμός μας εἶναι πρὸς τὸ ὑγιὲς φρόνημα τῆς μεγάλης πλειονότητος τοῦ λαοῦ μας, τῶν τοπικῶν παραγόντων καὶ φορέων καὶ τῶν τοπικῶν ἐντύπων καὶ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τύπου. Ἡ θέσι ὅλων ἦταν πράγματι κατὰ τοῦ ὁδοστρωτῆρος τοῦ ἀδηφάγου κεφαλαίου, ποὺ θέλει νὰ καταπιῆ τὰ πάντα καὶ μονίμως ἀκόρεστο θὰ παραμένη. Ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς πρώτης εἰδήσεως λειτουργίας καζίνου στὴ Φλώρινα ἡ τοπικὴ κοινωνία ἐξεγέρθηκε σύσσωμη. Ἀντέδρασαν τὰ ὑπέροχα ἀντανακλαστικὰ τοῦ λαοῦ μας καὶ μὲ μιὰ φωνὴ καὶ ἕνα ἀερᾶτο δημοψήφισμα εἶπαν ΟΧΙ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ.

Τελικὰ ὁ φύλακας ὅλων τῶν πολυτίμων μας εἶναι ὁ πάντοτε ἕτοιμος καὶ πάντοτε ξεγελασμένος λαός μας! Τρανὴ ἀπόδειξι τούτου εἶναι καὶ τὰ μεγαλειώδη ὑπὸ σύμπαντος τοῦ Ἔθνους ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ γιὰ τὴ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, καὶ ἀπὸ τὸ Κράτος καταπροδοθέντα. Ὁ ΛΑΟΣ εἶναι πάντα ΠΑΝΟΡΦΑΝΟΣ, ὅπως λέει ὁ ποιητὴς Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης.

Ἡ δὲ θλῖψι μας εἶναι γιὰ τὸ ἀδίστακτο εἰσπρακτικὸ κεφάλαιο. Ἐνῶ ἔχη πολλά, θέλει περισσότερα. Αὐτὸ δημιουργεῖ τοὺς πολέμους, τὶς κοινωνικὲς ἀνισότητες καὶ ἀναστατώσεις. Αὐτὸ δὲν ἔχει οὔτε Θεό, οὔτε ἠθική, οὔτε πατρίδα.  Τὸ χρῆμα εἶναι ὁ μοναδικὸς σκοπὸς τοῦ χρήματος.

Δυστυχῶς καὶ τὰ σύγχρονα κράτη ἔχουν τὴν ἴδια εἰσπρακτικὴ μανία ἀπὸ ὅποιαδήποτε πηγή, ἔστω καὶ βρώμικη. Ἀδιαφοροῦν δὲ πλήρως ἂν θὰ δημιουργηθοῦν κοινωνικὰ καὶ ἄλλα προβλήματα. Ἤδη βρέθηκε μονοπάτι ἀσφαλὲς χωρὶς μεγάλες ταμπέλλες. Δόθηκαν ἄδειες λειτουργίας ΜΙΚΡΟΚΑΖΙΝΩΝ μέσα στὶς πόλεις σὰν τὰ ΜΙΚΡΟΠΟΡΝΕΙΑ ποὺ λειτουργοῦν κι αὐτὰ ἀθόρυβα. Φαντασθῆτε στὸ μέλλον εἰδικὰ ΜΙΚΡΟΜΑΓΑΖΑ νὰ πουλοῦν ὅλα τὰ εἴδη τῶν ναρκωτικῶν, ἀρκεῖ νὰ ρέουν οἱ φόροι! Ἡ διοίκησι εἶναι ἐφευρετικὴ σὲ εἰσπρακτικοὺς μηχανισμούς. Ἔτσι ὅλα διασώζονται. Καὶ πρόκλησι τοῦ λαοῦ δὲν γίνεται, ἀλλὰ καὶ οἱ εἰσπράξεις τρέχουν σταθερὰ στοὺς ἀχόρταγους κορβανᾶδες τοῦ κεφαλαίου, εἴτε ἰδιωτικοῦ, εἴτε κρατικοῦ. ΑΚΕΛΔΑΜΑ=χωρίον αἵματος!

Ἡ τελικὴ πολιτικὴ πλέον ἦταν νὰ ἀνοίξη τὸ καζίνο Φλωρίνης καὶ ἄνοιξε, ἀφοῦ ἐκκρεμοῦσε ἡ χρυσοφόρος ἄδεια στοὺς δικαιούχους ἐπιχειρηματίες ἀπὸ 29.12.1995! Θέριεψε ἡ πεῖνα 24 ἐτῶν! Ἂν καὶ οἱ δικαιοῦχοι δικαιώθηκαν μὲ προσφυγή τους στὴ Δικαιοσύνη καὶ εἰσέπραξαν γιὰ διαφυγόντα κέρδη 18 ἑκατομμύρια εὐρώ μέχρι 4.6.2014 (ἔγγραφο Ε.Ε.Ε.Π.). ΕΥΓΕ! Τρανὴ ἀπόδειξι ὅτι τὸ κεφάλαιο δὲν ἔχει πατρίδα, ἀφοῦ καὶ τὴν πατρίδα του γδέρνη ἐν καιρῷ κρίσεως! Κοντολογὶς πάλι ὁ μέγας σκοπὸς ἐπετεύχθη! Τὸ κεφάλαιο βρῆκε τρόπο καὶ δὲν ἔμεινε νηστικό. Τὸ καημένο! Θὰ ἦταν πολὺ κρῖμα, νὰ μὴν εἰσέπρατταν!!!

Ἀγαπητοί μας.

Ταῦτα τὰ ὀλίγα εἴχαμε νὰ καταθέσουμε στὴν ἀγάπη ὅλων σας γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ καζίνου Φλωρίνης, σὰν τῆς Ἄρτας τὸ Γιοφύρι. Εὐχόμαστε δὲ ὁ Κύριος νὰ φυλάξη τοὺς ἐπιχειρηματίες καὶ τοὺς ἐπίδοξους χρυσοθῆρες-παῖχτες τοῦ καζίνου. Γιὰ κανέναν δὲν εὐχόμαστε κακὸν λόγο. Ὅμως κανείς τους νὰ μὴν τραγουδήσει μὲ πόνο «στερνή μου γνῶσι νὰ σὲ εἶχα πρῶτα!».

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως