Ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου πολυτέκνων Φλώρινας προς τους υποψήφιους Δημάρχους

Αξιότιμοι κύριοι Υποψήφιοι Δήμαρχοι,

Φλώρινας. Αμυνταίου και Πρεσπών

Με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 202 του Ν. 3643/2006 (Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων) ορίζονται τα ακόλουθα:

“2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους τρόπους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα.

  1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητα οριοθετείται αντίστοιχα από τα κείμενα της νομοθεσίας.»

Επίσης με την παρ. 3 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης) ορίζονται τα ακόλουθα:

«3. Με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληθεί από αυτό σχετική απόφαση, για την χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και την μείωση δημοτικών φόρων ή τελών απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».

            Με βάση τις  παραπάνω διατάξεις, αξιότιμοι κύριοι υποψήφιοι Δήμαρχοι, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να λάβει τις ακόλουθες αποφάσεις:

Για τους πολύτεκνους (της πολυτεκνικής ιδιότητας τους αποδεικνυόμενης με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και με πιστοποιητικό περί της πολυτεκνικής ιδιότητας τους από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος):

  1. Πλήρη απαλλαγή από τα Δημοτικά τέλη, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά κριτήρια.
  2. Απαλλαγή από τα τροφεία των παιδιών τους που φοιτούν στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως και απαλλαγή τα ποσά για τη φοίτηση σε ωδεία, στους αθλητικούς συλλόγους και σε κάθε δραστηριότητα των Δήμων ή Νομικών Προσώπων του Δήμου, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά κριτήρια.
  3. Χορήγηση εφ’ άπαξ βοηθήματος ποσού αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου στη μητέρα που αποκτά το 4ο της τέκνο και θα έχει χαρακτηρισθεί πολύτεκνη, καθώς και όταν αυτή θ’ αποκτά το 5ο ή κάθε ένα από πλέον τέκνο και το οποίο ποσό να μην είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά όρια  ή άλλες προϋποθέσεις, σε συνεργασία με τον τοπικό μας Σύλλογο- μέλος της ΑΣΠΕ.
  4. Χρηματικά βοηθήματα για τα τέκνα πολυτέκνων και τους ίδιους τους πολύτεκνους, που αριστεύουν στο Γυμνάσιο ή το Λύκειο ή επιτυγχάνουν σε Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ , χωρίς βεβαίως να τίθενται εισοδηματικά όρια  ή άλλες προϋποθέσεις, σε συνεργασία με τον τοπικό μας Σύλλογο- μέλος της ΑΣΠΕ.
  5. Καθιέρωση σταθερού ωραρίου για τις πολύτεκνες μητέρες- υπαλλήλους του Δήμου και να μην υποχρεώνονται σε υπερωριακή απασχόληση, προκειμένου να είναι σε θέση ν’ ανταποκριθούν στις βεβαρυμμένες οικογενειακές υποχρεώσεις τους.
  6. Καθιέρωση από τους Δήμους τιμητικών εκδηλώσεων για τις μητέρες σε συνεργασία με τον τοπικό Σύλλογο, που αποκτούν το 4ο της τέκνο και θα έχει χαρακτηρισθεί πολύτεκνη, καθώς και όταν αυτή θ’ αποκτά το 5ο ή κάθε ένα από πλέον τέκνο, ώστε να γίνεται η σχετική προβολή και να καθίσταται ελκυστική και άξια σεβασμού η πολύτεκνη οικογένεια.
  7. Σύμπραξη του Δήμου με τον τοπικό μας Σύλλογο για την διανομή προϊόντων βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Υπ. Εργασίας και των σχετικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  8. Συνεργασία του Δήμου με με το τοπικό μας Σύλλογο Πολυτέκνων σε κάθε δράση κοινωνικής και οικογενειακής πολιτικής, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

Ευελπιστούμε, ότι εφόσον εκλεγείτε, θα εφαρμόσετε τα ανωτέρω δίκαια και απολύτως απαραίτητα μέτρα, διότι Δήμος χωρίς δημότες, είναι πηγή χωρίς νερό!

Θα ήταν επωφελής μια προσωπική συνάντηση με το Διοικητικό μας Συμβούλιο, όποτε κρίνετε  κατόπιν συνεννοήσεως.

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

π. Σωτήριος Παρδάλης                 Λάζαρος Χριστίδης

Πρωτοπρεσβύτερος