Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΣ Φλώρινας

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη της διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης μας και την από 6/27-6-2020 απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣ Φλώρινας

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Γενική Συνέλευση των Σωματείων μελών της ΕΠΣ Φλώρινας στη Φλώρινα την Τετάρτη 22-7-2020 και ώρα 18:00 στην αίθουσα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δήμου Φλώρινας στο Ν.Πάρκο Φλώρινας με τα παρακάτω θέματα:

  1. Δήλωση ότι η Γ.Σ. έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της ΕΠΣ Φλώρινας.
  2. Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των Σωματείων – Μελών και έλεγχος απαρτίας παριστάμενων Μελών.
  3. Έγκριση ημερήσιας διάταξης.
  4. Ομιλία Προέδρου.
  5. Ορισμός τριών (3) Μελών για τον έλεγχο των πρακτικών.
  6. Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων Εκτελεστικης Επιτροπής.
  7. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2019 από 1-1-2019 έως 31-12-2019.
  8. Έκθεση και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού 2020.
  9. Άλλα θέματα

Οι Αντιπρόσωποι των Σωματείων πρέπει να καταθέσουν το αργότερο μέχρι τη 12η μεσημβρινή της 20-7-2020 στα γραφεία της ΕΠΣ Φλώρινας ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του Σωματείου που εκπροσωπούν, μαζί με ακριβές φωτοαντίγραφο του Πρακτικού απόφασης που τους ορίζει διαφορετικά δε θα γίνουν δεκτοί στη Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια μέρα (Τετάρτη 22-7-2020) και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και με οσαδήποτε παρόντα μέλη.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Αντωνιάδης

Ο Γεν.Γραμματέας
Χρήστος Γιαπράκης

Λογότυπο ΕΠΣ Φλώρινας