Πισοδερίτικα 21-2-2012

ΕΘΝΟΣ 2-3-2012

ΦΩΝΗ 2-3-2012

ΕΘΝΟΣ (17-2-2012)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ (23-2-2012)

Έθνος 21-2-2012

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 8-3-2012

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 25/10/2012